- Διαφήμιση -

Ένας νέος κύκλος μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση και στη δια βιου κατάρτιση-επιμόρφωση» ξεκινάει με τον πρώτο κύκλο σπουδών τον προσεχή Μάρτιο. Το κόστος ανέρχεται στα 2.100 ευρώ και τα μαθήματα διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ποιούς αφορά

Να σημειωθεί πως στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί εκτός άλλων και απόφοιτοι θεατρικών σπουδών, μουσικών σχολών και σχολών καλών τεχνών, δηλαδή απόφοιτοι πανεπιστημίου οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό τμήμα που παρέχει παιδαγωγική επάρκεια. Ο τίτλος αξιολόγησης στην εκπαίδευση και στη δια βιου εκπαίδευση καλύπτει όλα τα θέματα όπου υπάρχει ενεργό επαγγελματικό περιβάλλον και μπορεί να εφαρμοστεί αξιολόγηση. Υπάρχει εξοικείωση λοιπόν με γενικά συστήματα-μοντέλα αξιολόγησης.

Ποιοί παράμετροι θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή των υποψηφίων

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

-Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας : (κάτοχος Β2 ή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία

– Επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η οποία αξιολογείται μέσω προφορικής παρουσίασης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Στην ίδια διαδικασία εξετάζονται και ιδιαίτερα θέματα του φακέλου του/της υποψηφίου/υποψήφιας

Για την τελική κατάταξη και εισαγωγή των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

-Βαθμολογία ατομικού φακέλου 50 μόρια, της οποίας η μοριοδότηση παρατίθεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Α/ΑΚριτήρια ΑξιολογήσηςΜόρια
1Βαθμός  Πτυχίου4
2Βαθμολογία σε μαθήματα εισαγωγικά Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αθροίζονται οι βαθμοί των μαθημάτων με την υψηλότερη βαθμολογία (μέχρι 5 μαθήματα) και το άθροισμα διαιρείται με το δέκα.5
3Γνώση Αγγλικής: C1/Γ1= 1 μόριο C2/Γ2= 4 μόρια5
4Πτυχιακή εργασία που είναι συναφής  με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αναγραφή θέματος στην αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχη βεβαίωση της Σχολής).7
5Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.3
6Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Επιστημονικών Φορέων, κλπ).4
7Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
8Συμμετοχή ως εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα, σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.4
9Αποδεδειγμένη επαγγελματική διδακτική εμπειρία σε θεσμούς εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) και ΙΕΚ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ, Σχολές Υγείας, Τουρισμού, Μουσεία, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΚΕΚ κλπ. και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Προστασίας Πολίτη, Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης κλπ. σε αντικείμενα σχετιζόμενα με το ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).5
10Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.2
11Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος που δεν είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.1
12Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών1
13Πιστοποιητικά Επάρκειας γνώσης 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου C1/Γ1 και άνω.3
14Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων, αναρτημένες κλπ (1 δημοσίευση →1 μόριο, 2 δημοσιεύσεις →2 μόρια, 3 δημοσιεύσεις → 3 μόρια, παραπάνω από 3 δημοσιεύσεις →4 μόρια4
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ50

Προφορική συνέντευξη 50 μόρια.

Διαδικασία κατάθεσης πιστοποιητικών- δικαιολογητκών

Η κατάθεση των πιστοποιητικών-δικαιολογητικών γίνεται ως εξής :

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( έως 15-02-2023)

- Διαφήμιση -

([email protected])

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο)

Β. ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (Μπαίνουν στο φάκελο που θα αποσταλεί  έως 15-02-2023)

1. Αίτηση (η ίδια που έχει σταλεί ηλεκτρονικά)

2. Βιογραφικό Σημείωμα ( το ίδιο που έχει σταλεί ηλεκτρονικά)

3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας/οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).

 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο – πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα (ΑΣΕΠ), εφ’ όσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει τίτλος ο υποψήφιος/η υποψήφια εξετάζεται προφορικά ή γραπτά σε μια σύντομη ανάλυση  κατανόησης κειμένου.

6. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

  • ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

(Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση  πρέπει να γίνει πριν τη διαδικασία της συνέντευξης (ηλεκτρονικά pms-axi[email protected]), εφόσον αυτά αναφέρθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο «Aίτηση/ Βιογραφικό Σημείωμα», ώστε να μοριοδοτηθούν):

  • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (βεβαίωση).
  • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας  (Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Επιστημονικών Φορέων, κλπ ) (βεβαίωση).
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του/της υποψηφίου/υποψήφιας, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του/της (βεβαίωση).
  • Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων).
  • Μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες.

α. Όταν αποστείλετε τα δικαιολογητικά σας (ταχυδρομικά), στο email του μεταπτυχιακού ([email protected]), να στείλετε μήνυμα ότι τα δικαιολογητικά έχουν αποσταλεί. (για να μην ανησυχείτε!)

β.  Κανένα δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες.

γ. Ταχυδρομική διεύθυνση: Ευαγγελία Καλεράντε, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ, ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και  στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση», 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, ΤΚ 53100 Φλώρινα.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση του Μεταπτυχιακού στον παρακάτω σύνδεσμο :

- Διαφήμιση -